اضطراب تو از آن چيزی است که قرار است در آينده اتفاق بيفتد، 

چيزی که شايد هرگز اتفاق نيفتد،

به فکر امروز باش، چون آينده؛ خود از خويشتن مراقبت خواهد کرد.

/ 0 نظر / 3 بازدید