مردم توی پياده رو چترهايشان را باز می کنند و ناگهان هزاران چتر سياه روی

سر مردم باز می شود.

«روی ماه خداوند را ببوس»

/ 1 نظر / 3 بازدید