يه حس بد...

خدا کنه هيچ کسی تو زندگيش اينو تجربه نکنه.

خيلی بده وقتی بفهمی ليوانی که بايد نيمه پرشو می ديدی خاليه، بدتر از اون اينکه

بعد از اين همه سال که ليوانو برعکس گرفتی و منتظری تا يه قطره آب ازش بچکه و

تو هيشه به اون يه قطره (که به قول معروف نيمه پر ليوانه) نگاه کنی بفهمی.

خيلی بده، خيلی بد...

يه حسی عجيب، يه حس بد بهت دست ميده که اين همه سال دلتو به يه چيز

مسخره، به يه چيز بيخود خوش يا بهتر بگم خشک کرده بودی.

اميدوارم ليوان هيچ کس مثل مال من نباشه و اگه باشه يه نفر بياد و ليوانامو پر کنه.

/ 1 نظر / 3 بازدید
سرگارسن کافه تریا

ليوانا همش در حال خالی و پر شدنه . اين عمر ماست که در حال گذشته و ديگه پر نمی شه