حرفهايی هست برای نگفتن

و ارزش عميق هرکس

به اندازه ی حرفهايی ست

که برای نگفتن دارد.

«دکتر علی شريعتی»

/ 0 نظر / 3 بازدید