زندگی مثل اين ديوار ها ست و سرنوشت مانند فريادی بلند است که هر يک از ما ممکن

است سر دهد. فرياد ما به سينه ی ديوار می خورد و به همان شکل به سوی ما باز

می گردد. خداوند مانند پژواک صدای ماست.

«پائولو کوئيلو-مکتوب»

/ 1 نظر / 3 بازدید