مدرسه خراشی بود به رخسار خيالات رنگی خردسالی من.

مدرسه خواب های مرا قيچی کرده بود.نماز مرا شکسته بود.

مدرسه عروسک مرا رنجانده بود.

«سهراب سپهری ـ اتاق آبی»

/ 0 نظر / 4 بازدید