/ 3 نظر / 22 بازدید

سیل این شورابه را چرا تسکینی نیست؟ تهی شدنی قرار یافتنی کدام احمقی این کلیشه را ساخته است: گریه کن تا آرام شوی؟ انگار نه انگار، این زخم سر هم آمدن ندارد.

................................

عجب، پس شعرک حذف نشده بود؟!