سفر مرا به در باغ چند سالگی ام برد

و ايستادم تا

دلم قرار بگيرد

صدای پرپری آمد

و در که باز شد

من از هجوم حقيقت به خاک افتادم.

سهراب عزيز:

                       «تولدت مبارک»

/ 0 نظر / 4 بازدید