باد کولی! ای باد! تو چه بی رحمانه شاخ پر برگ درختان را عريان کردی.

                                                                           «حميد مصدق»

ودل من را شکستی!

چگونه اين درد را تحمل کنم؟ چگونه؟؟؟؟

/ 0 نظر / 3 بازدید