کنفرانس جلسه ای است که آدم های مهمی که به تنهايی هيچ کاری نمی توانند

انجام بدهند برگزار می کنند تا تصميم بگيرند که هيچ کاری نمی شود کرد.

«فرد آلن»

/ 1 نظر / 4 بازدید
azade

پس همون بهتر که برگزار نکنند!