آدم برفی تنها يک پا دارد و چشمانش دگمه است و پيراهنش، کهنه پاره ای ...

اما می خندد، آدم برفی در برف می خندد چرا که شانس اين را داشته است

که باشد!! که آدم برفی باشد!

«آبی کوچک آرامش ـ از اصول آيين دائو برای درک آرامش»

/ 0 نظر / 3 بازدید