تنها خدا ميداند که کجا می شود آدم ها را پيدا کرد.

باد اين ور و آن ور می بردشان،نه اينکه ريشه ندارند؟

اين بی ريشه گی حسابی اسباب دردسرشان شده.

«شازده کوچولو»

/ 1 نظر / 3 بازدید
سرگارسن کافه تريا

خوبی . ببين من هم شازده کوچولو رو خوندم هم بيشتر کتابای جبران خليل خبران و کمی هم از پائولو از کسی ديگه نمی شه بنويسی!