دنیا بدون من...

دیدى که سخت نیست، تنها بدون من؟! دیدى صبح مى شود، شبها بدون من؟! این نبض زندگى بى وقفه مى زند، فرقى نمى کند با من... بدون من... دیروز گرچه سخت، امروز هم گذشت! طورى نمى شود، فردا بدون من...

/ 0 نظر / 32 بازدید