نيمی از آنچه می گويم بی معنا ست

اما آنرا می گويم تا نيم ديگر را به شما برسانم.

«جبران خليل جبران»

/ 0 نظر / 3 بازدید