پرنده نمرده است هنوز...

او می گويد

پنجره انعکاس صوت است

پرنده از آفتاب پر می کشد

پرش را ...

در آتش گرفته اند

پرنده در آتش است

او از هرم گرما به عرق نشسته است

در حلقش خنجری

ودر دل زبان او را سخت می برند

پرنده نمرده است هنوز!...

پرنده بال می زند

او آهسته، آهسته تکان می خورد

از باد خبری نيست

او به آسمان می نگرد

وچشمانش ياری را انتظار می کشند

روزگاران می گذرد

پرنده هنوز نمرده است...

«...»

/ 1 نظر / 3 بازدید