/ 3 نظر / 16 بازدید
مح مسو

گوشی ها... گوشی های لعنتی...گوشی های بی خط...بی امضا...گ.شی هایی برای نرسیدن...گوشت را از روی گوشی بردار و با تمام خودت نشنیدن را اغاز کن...