ما نسلی هستیم که مهم ترین حرفهای زندگی مان را نگفتیم، تایپ کردیم! درست وقتی که داری با عشق ترین جمله اتو تایپ میکنی یهو میبینی بریم بخوابیم؟ تو هم پاک میکنی و میگی باشه تقصیر اونم نیس، چه میدونسته تو داری چی تایپ میکنی...

/ 1 نظر / 17 بازدید
smbmsh

اون آدم سابق نیسی